Levh-i Mahfuz

SEMBOLLERDEN  SEÇMELER

Levh-i Mahfuz

 

İSLAMİ tradisyona göre, geçmişte olmuş ve gelecekte olacak olanların belirli olduğu yazıt. Kuran-ı Kerim’de 19 surede sözü edilir. Saklı levha anlamındaki terim, tasavvuf sözlüklerinde “külli olan hususların ayrıntılı hale getirildiği ve nedenlerine bağlandığı mukadderat levhası” olarak tanımlanır. Ebu Hanife ve Ebu Mansur Maturidi’ye göre insanlığın mukadderatı Levh-i Mahfuz’da somut olaylar halinde değil, genel hatlarıyla belirlidir.

 

Kimi yazarlar Levh-i Mahfuz’u teozofideki “Dünya akaşası” kavramıyla özdeş tutmuşlardır. Levh-i Mahfuz aynı zamanda mukadder geleceği de içermektedir. Levh-i Mahfuz’un geleceği içermesi ruhçu bakış açısıyla şöyle açıklanır: Dünya’yı sevk ve idare eden Semavi Yönetim’in Dünya Okulu’nda yetişecek varlıklar için her “devre” başında hazırlamış olduğu bir tekamül plan ve programı vardır. Fakat bu, ana hatlarıyla belirli bir plan ve programdır. Buna karşılık bir de yeryüzünde bir “devre” boyunca doğan varlıkların kendi serbest iradeleriyle yaptıkları hareketler ve bu hareketlerinin İlahi İrade Yasaları’nın gereklerine göre belirlenecek sonuçları vardır. Bu varlıkların iradi hareketlerinin İlahi İrade Yasaları’nın gereklerine göre belirlenen sonuçları Semavi Yönetim’in ana hatlarını çizmiş olduğu genel plan ve programındaki ayrıntıların tedricen (derece derece, azar azar) belirlenmesini sağlar.

 

Yeryüzündeki tüm insanları ilgilendiren bu genel mukadderat planına bazı ruhsal tebliğlerde Genel Fatal adı verilir. Demek ki Genel Fatal, ana hatları önceden çizilmiş olmakla birlikte, tüm ayrıntıları ezelden belirlenmiş bir plan değildir; ayrıntılar yeryüzünde yaşayan varlıkların hareketlerine göre an be an belirlenmektedir.

 

Kaynak: Semboller Ansiklopedisi, Alparslan Salt, Ruh ve Madde Yayınları.